Het werkgebied van de vogelwerkgroep bestaat uit een grote variatie aan landschappen. Bossen, water en weiden zorgen ervoor dat er een grote hoeveelheid verschillende vogelsoorten zijn te vinden, zowel als broedvogel maar ook als doortrekker en wintergast. Pak de verrekijker en ga op pad en ontdek zelf wat er allemaal te zien is in deze omgeving.

De Ravenswaarden

Een prachtig uiterwaardengebied, met veel reliŽf, door de invloed van het stromende rivierwater uitgeslepen en weggespoeld tijdens de jaarlijkse overstromingen. We vinden hier overwegend weilandpercelen die een waar weidevogelparadijs vormen. In de winter zijn ze een uitstekend foerageer- en rustgebied voor de vele overwinterende ganzen.
Enkele broedvogelsoorten zoals Gele Kwikstaart, Grasmus, Graspiepers, Braamsluiper en soms de Kwartelkoning weten dit gebied zeer te waarderen. Dit geldt ook voor watervogels, de slikkige randen langs de slenken worden druk bezocht door steltlopers als Groenpootruiter, Witgat en Oeverloper. In de knotwilgen broedt elk jaar weer een paartje Steenuilen.
Het zandgat wordt heringericht, verondiept en ingericht met natuurlijke plasdras strandjes. Dit alles om de ecologische diversiteit en natuurwaarde te vergroten.

Eigenaar: Het gebied wordt gedeeltelijk beheerd door Staatsbosbeheer.
Wandelen: Toegestaan, betere wandelontsluiting worden overwogen.
ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT