Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld

Broedbiologisch onderzoek Steenuilen

Uitvoering
 Onderzoek naar en bescherming/ondersteuning van Steenuilen op initiatief van STONE, 
 Steenuilenwerkgroep Nederland (www.steenuil.nl). Vogelwerkgroep De IJsselstreek heeft 
 sinds 2005 een Steenuilenwerkgroep.
 Gebied  Regio Diepenveen; tussen de IJssel en gemeente grens Olst, Raalterweg.
 Regio Schalkhaar; tussen de Raalterweg - kanaal - gemeentegrens Olst.
 Regio Zuid Deventer; Westzijde IJssel, Bolwerksweg + Ooijseweg, Weerdsweg / oostzijde
 IJssel, A1 - IJssel- spoorlijn - Dommerholtsweg.
 Tijdsbesteding 
 Met name in het voorjaar (broedseizoen); betreft luisterrondjes van enkele uren in de avond, 
 met name in Maart. Daarna 4 nestcontroles per gevonden nest voor het verzamelen van
 broedgegevens. Nacontrole en kastonderhoud (beiden max. 1 uur per kast). Voorst activiteiten
 ter bevordering van de populatie, met name kasten plaatsen en voorlichting geven.
 Methode  Territoria worden opgespoord middels geluid, kasten worden geplaatst om het tekort aan
 natuurlijke broedplaatsen aan te vullen (onderzoek is in de kasten ook beter uitvoerbaar).
 Eieren en jongen worden geteld, zo mogelijk worden de jongen geringd, gewogen en gemeten.
 Daarna wordt het aantal uitgevlogen jongen bepaald, evenals bijzonderheden zoals voortijdig
 overlijden door predatie of door andere oorzaken.
 Kennisniveau  Verschijning en geluid van Steenuil moet kunnen worden herkend. Kennis van de leefwijze van
 de Steenuil en zijn biotoop is noodzakelijk. Daartoe is een professioneel handboek voor
 onderzoek beschikbaar, uitgebracht door STONE.
 Doelstelling  Inventariseren en verzamelen van data via monitoring om inzicht te krijgen in de populatie en
 de ontwikkeling hiervan.
 Publicatie  Verzamelde gegevens worden doorgegeven aan SOVON en STONE. Vanaf 2012 ook binnen de
 VWG bewaard voor eigen gebruik en t.b.v. stadsecoloog gemeente Deventer. Digitale
 nestkaarten van SOVON worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van de gegevens
 Co÷rdinator   Anne Buijtenhek, anne2205@gmail.com

ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT