Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld.

Monitoring Ooievaars

Een belangrijk onderdeel van het biotoopherstelplan is het onderzoek naar het foerageergedrag van de ooievaar en het terreingebruik. Hiervoor is er, o.a. in samenwerking met SOVON  onderzoek  gedaan naar de volgende aspecten:

  1. Wekelijkse monitoring leefgebiedgebruik (2009-2013)
  2. Monitoring voedselafhankelijkheid (2010)
  3. Foerageergedrag (2010)
  4. Zenderonderzoek (2009-2010)

1. Wekelijkse monitoring leefgebiedgebruik

In de jaren 2009 t/m 2013 is er onderzoek gedaan naar het terreingebruik door broedende ooievaars rondom gorssel. Dit gebeurde 1 keer per week waarbij op een formulier en op een kaart werdt bijgehouden waar en hoeveel ooievaars foerageerden en op wat voor perceel. In de periode 2009-2010 zijn 3 routes gereden maar door uitbreiding van het werkgebied is daar in 2011 een extra route bijgekomen en in 2012 en 2013 nog eens een route.

2. Monitoring voedselafhankelijkheid

Minimaal 2 keer per week wordt gekeken welke ooievaars gebruik maken van het bijvoeren. Belangrijk hierbij is het vlot en goed kunnen aflezen van ringen. Dit is alleen uitgevoerd in 2010. Het aflezen van de ringen bij de rondlopende ooievaars bleek vrijwel onmogelijk en door het minderen en stoppen van het bijvoeren is aflezen niet meer noodzakelijk

3. Foerageergedrag

Op de drie verschillende routes wordt per route van 3 verschillende ooievaars het foerageergedrag genoteerd, gedurende 10 minuten per ooievaar. Ook het aantal stappen moet worden geteld dus dit onderzoek kan het best in groepjes van twee worden gedaan.  Uitgevoerd door drie stagiares van SOVON. De resultaten zijn inmiddels verschenen in een rapport: sovon-onderzoeksrapport 201116

4. Zenderonderzoek (SOVON)

Dit jaar is er geen geld om nieuwe ooievaars van een zender te voorzien. Het uitlezen van de reeds gezenderde ooievaars gaat wel door. Begin maart 2011 zijn 2 van de 3 ooievaars met een zender weer teruggezien in het gebied dus nu is het wachten op de resultaten van het uitlezen. In 2012 zijn er geen gegevens uitgelezen aangezien de zenders niet meer werken.
Voor enkele resultaten uit 2010 zie: zenderonderzoek 2010
Alle zendergegevens zijn eveneens verwerkt in het rapport: sovon-onderzoeksrapport 201116

Onderzoek afgelopen.

De hierboven genoemde onderzoeken zijn inmiddels afgelopen. Wel blijven we de populatie op de voet volgen door middel van nest controle's, het ringen van jongen en het aflezen van ringnummers bij broedvogels.


ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT