Een aantal leden van onze vogelwerkgroep verzorgt al jaren tellingen, b.v. watervogels langs de IJssel en kolonievogels. De gegevens van deze tellingen zijn van grote waarde.
Daarnaast organiseren we elk jaar een zogenaamde BMP-telling. Dat is een voorjaarstelling in een vast gebied, waarbij we alle broedvogels in dat betreffende gebied in kaart brengen. Al onze telgegevens worden o.a. aan SOVON beschikbaar gesteld

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

 Uitvoering
 3 telrondes per seizoen; tussen 1 april - 30 april, tussen 15 mei - 15 juni en tussen 15 juni - 15 
 juli.
 Gebied  Stedelijk gebied per postcodegebied
 Tijdsbestek  Ongeveer 1,5 uur per telling
 Methode  Op 12 telpunten binnen de route tel je gedurende 5 minuten alle vogels die je ziet of hoort. De
 vogels moeten wel een binding hebben met het gebied. De eerste twee tellingen vallen in de 
 ochtenduren (zonsopgang tot maximaal 2 uur daarna) en de derde telling valt in de avonduren
 om zodoende ook de avond actieve soorten te registreren. De teldatums kies je zelf zolang ze
 maar binnen de hierboven genoemde periodes vallen.
 Kennisniveau
 Vrij laag, kennis van de algemene stadsvogels, zowel qua geluid als herkenning op zicht is wel 
 een vereiste.
 Doelstelling  Aantal en verspreiding vastleggen van min of meer "algemene" vogels binnen het stedelijk
 gebied. Dit zijn dorpen en steden maar ook haven- en industriegebieden.
 Publicatie  Via SOVON in de MUS-nieuwsbrief, IJsvogel.
 Co÷rdinator  Esther Veldhoen, Mail: Esther Veldhoen  / Tel. 06-13944436


Wil je meedoen aan deze telling of heb je nog vragen neem dan contact op met de hierboven genoemde contactpersoon!

Voor deze telling heeft SOVON een handleiding samengesteld. Zie hier

Ook is het mogelijk om een internetcursus te volgen. Zie hier


   
   


ontwerp: Arno ten Hoeve, uitvoering: TigrisIT